fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Barada Opleidingscentrum

Deze algemene voorwaarden dateren van 1 Augustus 2015. Er zijn in Januari 2016 aanpassingen aangebracht. Er zijn in november 2019 aanpassingen in aangebracht.

artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • Klant: elke persoon, bedrijf, instelling die een opleiding afneemt.
 • Onderwijsmateriaal:opleidings-, les of instructiemateriaal, documentatie of enig materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de opleiding.
 • Opleiding: een opleiding, training, cursus, workshop, her- of bijscholing, studie- of themadag, incompanytraining, dan wel enige andere vorm van opleiding.
 • Opleidingsgeld: het geld dat betaalt dient te worden voor de opleiding.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tot stand is gekomen doordat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie.
 • Studieovereenkomst: een overeenkomst, waaronder een overeenkomst op afstand, tussen Barada en een klant met betrekking tot het verzorgen van een opleiding door Barada, al dan niet ten behoeve van werknemers van die klant.
 • Website: de website van Barada Opleidingscentrum - www.barada.nl.

artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Barada en op alle door Barada gesloten studieovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 3.

2. Door inschrijving voor een opleiding aanvaardt de klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Barada wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Barada en de klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie.

4. In de gevallen waarin de desbetreffende studieovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Barada een regeling treffen naar redelijkheid.

5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Barada en klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

artikel 3 – Aanbod

 1. Barada brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de opleiding en/of van het onderwijsmateriaal.
 3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
 • de wijze van uitvoering van de studieovereenkomst;
 • wanneer de opleiding start;
 • de voorwaarden waaronder de opleiding eventueel niet doorgaat;
 • voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de opleiding deel te mogen nemen;
 • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 • de wijze van betaling;
 • de duur van de studieovereenkomst;

4. De Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de studieovereenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de klant op de website. Op verzoek van de klant wordt een kopie van de Algemene Voorwaarden toegezonden.

5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een overeenkomst bovendien de volgende gegevens:

 • de identiteit en het adres van Barada, inclusief het bezoekadres van de vestiging;
 • het recht van de klant de studieovereenkomst binnen 14 dagen te ontbinden overeenkomstig artikel 7;
 • de geldigheidsduur van het aanbod;

artikel 4 – Studieovereenkomst

1. De klant gaat een studieovereenkomst aan door middel van inschrijving voor de opleiding. Inschrijving voor een opleiding vindt plaats telefonisch of per e-mail.

2. De studieovereenkomst komt tot stand wanneer Barada de inschrijving voor een opleiding schriftelijk aanvaardt en ook schriftelijk de deelname aan een opleiding aan de klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als inschrijfmoment en als bewijs van inschrijving voor de desbetreffende opleiding.

3. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de opleiding de datum van de eerste bijeenkomst verstaan. Bij aanvang van de opleiding heeft de klant toegang tot het onderwijsmateriaal in de digitale leeromgeving.

4. Barada is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een klant die zich heeft aangemeld voor een opleiding te laten informeren door derden. Barada mag een aanbetaling ter grootte van 30% vragen aan de klant.

5. De klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de studieovereenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van Barada. Barada kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden. Ook kan de opleiding niet – of in ieder geval niet zonder toestemming van Barada – ingewisseld worden voor een andere dienst van Barada.

artikel 5 – Annulering opleiding

1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van Barada onvoldoende is, staat het Barada vrij om met de klant overeen te komen dat de desbetreffende opleiding of de desbetreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien Barada en de klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de klant het recht de opleiding of de desbetreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. De klant is in dit geval gehouden de kosten voor de eventueel reeds aangeboden opleidingsonderdelen te voldoen.

2. Voorafgaand aan de aanvang van een opleiding heeft de klant het recht de opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst van de annulering geldt in het geval van een brief de datum van de poststempel, en bij een e-mail de verzenddatum van de desbetreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 en lid 4.

3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 geldt (onverminderd bedenktijd zoals bedoeld in artikel 6 in geval van een overeenkomst op afstand) dat Barada gerechtigd is de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen:

 • bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de opleiding: 20% van het opleidingsgeld met een minimum van EUR 100,-;
 • bij annulering tussen 8 weken en 4 weken voor aanvang van de opleiding: 30% van het opleidingsgeld;
 • bij annulering tussen 4 weken en 2 weken voor aanvang van de opleiding: 50% van het opleidingsgeld;
 • bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de opleiding: het totale opleidingsgeld;

4. In geval de klant een opleiding annuleert nadat deze door Barada is verplaatst op verzoek van de klant, zoals bedoeld in artikel 6 lid 6, geldt dat Barada gerechtigd is de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen:

 • bij annulering in de periode tussen de datum van verplaatsing en twee weken voor aanvang van de opleiding: 60% van het opleidingsgeld;
 • bij annulering korter dan twee weken voor aanvang opleiding:het totale opleidingsgeld;

5. Annulering door de klant van een incompany of maatwerkopleiding kan uitsluitend plaatsvinden voordat Barada met de uitvoering van de opleiding is begonnen. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan Barada. Als moment van ontvangst van de annulering geldt de datum van de poststempel. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door Barada. De geplande aanvangsdatum van de opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 6.

6. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 5 geldt dat Barada gerechtigd is de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen:

 • bij annulering na totstandkoming van de studieovereenkomst en indien er geen sprake is van sub b, c of d van artikel 5 lid 6: 20% van de kosten van de opleiding;
 • bij annulering tussen 8 weken en 4 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 30% van de kosten van de opleiding;
 • bij annulering tussen een 4 weken en 2 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 50% van de kosten van de opleiding;
 • bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten van de opleiding.

artikel 6 – Beëindiging/verplaatsen opleiding

Overeenkomst op afstand

 1. Indien de klant een particulier is, heeft de klant gedurende 14 dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van onderwijsmateriaal gaat dit termijn in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het onderwijsmateriaal.
 2.  In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 6 lid 1 dient de klant het ontvangen onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk terug te zenden. De directe kosten van het terugzenden komen voor rekening van de klant. Het terugzenden is voor risico van de klant.

Tussentijdse beëindiging studieovereenkomst

3. Indien de klant na aanvang van de opleiding de studieovereenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de klant aan Barada betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van hetgeen is bepaald in artikel 6 lid 5.

4. Restitutie van (een gedeelte van) de kosten van de opleiding is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de studieovereenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit, waarbij geldt dat Barada een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. Het medisch attest zal in beginsel door de behandelend arts worden afgeleverd en zal in ieder geval het volgende vermelden: de identiteit en hoedanigheid van degene die het attest aflevert, de identiteit van degene die de opleiding volgt, de oorzaak van de ongeschiktheid van deze persoon om de opleiding te vervolgen en de vermoedelijke duur van deze ongeschiktheid.

Verplaatsen Opleiding

5. Barada kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de klant een opleiding verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een opleiding ligt uitsluitend bij Barada. Barada kan voor de administratieve verwerking van een verplaatsing EUR 125,- exclusief btw bij de klant in rekening brengen. De klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van Barada tot het verplaatsen van de opleiding deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de opleiding) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten gerekend van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van de opleiding. Een incompany-/ maatwerkopleiding kan niet worden verplaatst. De door de klant in overeenstemming met artikel 8 gekozen wijze van betaling alsmede het moment van betaling blijft ongewijzigd.

Wijzigen opleiding

6. Barada behoudt zich het recht voor om een opleiding te wijzigen in geval van herprogrammering van de eisen van een examen, accreditatie of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de opleiding.

7. Barada behoudt zich het recht voor de in de studieovereenkomst aangegeven groepsgrootte met maximaal vier deelnemers te vergroten. Ook kan Barada deelnemers uit andere opleidingsgroepen of deelnemers die zich opgeven voor de losse modules aan de opleidingsgroep deel laten nemen.

artikel 7 – Certificaat

Barada verstrekt het certificaat van de opleiding nadat aan alle eisen is voldaan, en de totale kosten voor de opleiding door de klant aan Barada zijn voldaan of er een betrouwbare betaalregeling over het restant is afgesproken. Barada verstrekt het certificaat op naam van de persoon die heeft deelgenomen.

Voorwaarde voor ontvangst van het certificaat is:

 • Deelname aan tenminste 7 van de 8 opleidingsdagen (volledige lesdagen);
 • Alle portfolio - opdrachten (kennisniveau meten) zijn uitgevoerd en het portfoliogesprek is gehouden;
 • Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het voorbereiden van het portfoliogesprek;
 • Bij niet voldoen aan de voorwaarden, ontvangt de deelnemer op verzoek in plaats van een certificaat een bewijs van deelname;

artikel 8 – Betaling

 1. Bij inschrijving ontvangt de klant een factuur waarop het opleidingsgeld inclusief btw is vermeld. De klant staat in voor het tijdig betalen van de verschuldigde bedragen.
 2. De klant kan de kosten van een opleiding in termijnen of door betaling ineens voldoen. De klant dient de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een opleiding aan te geven.
 3. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum, zoals op de desbetreffende factuur is vermeld.
 4. De klant dient de volledige kosten van een incompany of maatwerkopleiding voorafgaand aan de eerste bijeenkomst te hebben voldaan.
 5.  Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt Barada de klant een betalingsherinnering waarin de klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog te betalen. Indien de klant niet binnen het genoemde termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 6.  Indien een klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen de extra kosten die Barada moet maken om het bedrag te innen, voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 115,-. Indien de klant een particulier is, zullen de extra kosten worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet- tijdige betalingen zal Barada de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 7. De klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
 8. Indien de klant een particulier is en de werkgever van de klant de betalingsverplichting mede is aangegaan en/of de studieovereenkomst mede heeft ondertekend, is en blijft die werkgever, naast de klant, hoofdelijk aansprakelijk voor hetgeen de klant verschuldigd is. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van (tussentijdse) beëindiging van de dienstbetrekking tussen de klant en de werkgever.

 artikel 9 – Legitimatie

1. Bij inschrijving voor een opleiding is de klant verplicht de correcte en volledige naam van de klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs te vermelden.

2. Ieder die een opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de opleiding de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 4 lid 2 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van Barada, te tonen.

artikel 10 – Prijs

1. De kosten van iedere opleiding en de betalingswijze staan vermeld op de website.

2. Alle door Barada genoemde bedragen zijn exclusief btw.

3. Barada zal steeds het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen.

4. Een wettelijk erkende opleiding is vrijgesteld van btw.

artikel 11 – Aansprakelijkheid

1. In het geval dat Barada aansprakelijk is voor schade aan de klant of aan de deelnemers aan een opleiding, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade - zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet - is derhalve uitgesloten). Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van Barada geldt het voorgaande niet.

2. Barada is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de klant of aan de deelnemers aan een opleiding.

3. Barada is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatieve, aanbevelingen, adviezen verstrekt in verband met de opleiding. Hieronder valt onder andere: de informative, aanbevelingen, adviezen verstrekt door de docent of via het onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opleiding.

4. Barada is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.

5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Barada verantwoordelijk is (personen in dienst van Barada of die door Barada zijn aangesteld voor de uitvoering van de studieovereenkomst).

6. Indien de klant niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

artikel 12 – Levering Onderwijsmateriaal

Barada levert het onderwijsmateriaal tijdig aan de klant. Indien van toepassing op de opleiding is de toegang tot de digitale leeromgeving uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de opleiding beschikbaar.

artikel 13 – Uitval docent/examenbeoordelaar

1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Barada – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Barada de klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de desbetreffende opleiding alsnog zal worden gegeven.

2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de klant geen recht op een (schade)vergoeding. Barada zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.

3. Een klant kan niet kosteloos een opleiding annuleren vanwege de uitval van een docent of de studieovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

artikel 14 – Vertrouwelijkheid

Barada, haar medewerkers en/of voor Barada werkzame personen zullen de door de klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Beide partijen - Barada en de klant - zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie betreffende hun overeenkomst. Informatie is vertrouwelijk als een partij dit heeft medegedeeld of als het uit de aard van de informatie blijkt.

De na de les beschikbare gestelde audio opnamen en de presentatie mogen onder geen voorwaarden aan derden/ niet deelnemers aan de opleidingsgroep worden verstrekt of ter inzage/ beluistering worden aangeboden. Mocht hier sprake van zijn dan zal Barada een passende actie ondernemen.

artikel 15 – Persoonsgegevens

Barada verwerkt de door de klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy wetgeving. De klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens.

artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Barada verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Barada. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Barada.

artikel 17 – Businesspartners

Barada is gerechtigd een opleiding of gedeelten daarvan door een businesspartner te laten verzorgen, in welk geval de studieovereenkomst tussen de klant en Barada en de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

artikel 18 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door Barada worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van kennisgeving op de website.

artikel 19 – Geschillenregeling

1. Indien de klant een particulier is, kunnen geschillen tussen de klant en Barada over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Barada te leveren of geleverde diensten en zaken zowel door de klant als door Barada aanhangig worden gemaakt bij het KTNO, Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen.

2. De KTNO geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de klant zijn klacht eerst bij Barada heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

3. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

4. Voor de behandeling van een geschil is wellicht een vergoeding verschuldigd.

5. Wanneer de klant een geschil voorlegt aan de geschillencommissie en aangeeft het oordeel als bindend te aanvaarden, is Barada aan deze keuze gebonden.

6. Wanneer Barada een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet Barada de klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat.

7. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

8. Beide partijen - Barada en klant - zullen de klacht vertrouwelijk behandelen. Er zal geen bekendheid gegeven worden aan derden of gepubliceerd worden.

9. Barada zal de klacht en andere documentatie i.v.m. de klacht twee jaar in archief bewaren.

Logo Barada opleiding w

Barada contact

Reijerscop 10
3454 HW De Meern
t: 06 467 32 346
e: info@barada.nl
KvK: 54698812

Openingstijden:

Dinsdag - Zaterdag 9.00 - 18.00

Openbaar vervoer

Bus 107 vanaf Utrecht CS (20 min. + 5 min. lopen) 

 

Overige diensten

www.baradacoaching.nl
www.baradaspirituelereizen.nl
    

Accreditaties

CRKBO Instelling wit smal
KTNO, VBAG, BATC, LVNG